Theo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” vừa được Thủ tướng chính phủ phê duyệt, đến 2025 sẽ có khoảng 100 dự án gọi được vốn đầu tư với tổng giá trị khoảng 2000 tỷ đồng.